Ochrana osobních údajů podle GDPR

1. Obecné informace

Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je 4Fresh s.r.o. IČ 24268879 se sídlem Evropská 689/148, Praha 6, 160 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném městským soudem v Praze, oddíl C , vložka 199308 (dále jen: „FreshKruháč“).

Kontaktní údaje FreshKruháče :
adresa: 4Fresh s.r.o., Evropská 689/148, Praha 6, 160 00

e-mail: gdpr@freshkruhac.cz

Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

Veškeré vaše osobní informace shromažďujeme především pro vaši lepší informovanost v oblasti provozu FreshKruháče, pro lepší orientaci v rozsáhlých službách FreshKruháče, jeho doplňkových aktivitách, ale v neposlední řadě také kvůli vašemu komfortu a bezpečnosti.

Všechny osobní údaje zpracováváme pro jasně a srozumitelně stanovený účel, stanovenými prostředky, stanoveným způsobem, a pouze po dobu, která je nezbytná vzhledem k účelům jejich zpracování a aktivitě zákazníka.

2. Nakládání s osobními údaji
FreshKruháč zpracovává tyto osobní údaje: jméno, datum narození, email, audiovizuální záznamy

Osobní údaje zákazníků FreshKruháč nepředává žádné další osobě. Veškeré osobní údaje jsou vedeny naším zpracovatelem, firmou Mailchimp, c/o The Rocket Science Group, LLC. Údaje, které FreshKruháč o zákazníkovi uchovává a zpracovává může zákazník kdykoliv změnit nebo vymazat, a to po přihlášením do aplikace, v sekci Můj profil.

Souhlas se zpracováním osobních údajů je udělován k těmto účelům:

  • informační účely
  • provozní účely
  • zasílání ebooku
  • přání k narozeninám

Zákazník souhlasí s e-mailovým zasíláním obchodních sdělení, novinek, informativních zpráv a provozních upozornění. Svůj souhlas s uchováváním a zpracováváním osobních údajů nebo se zasíláním obchodních sdělení může zákazník kdykoliv odvolat, a to přímo v již výše zmiňované aplikaci nebo tak, že se i může odhlásit z odběru přímo v patičče každého emailu.  Nebo stačí zaslat emailovou zprávu na gdpr@freshkruhac.cz.

Datum narození bude FreshKruháč používat výhradně 1x ročně k zaslání emailové zprávy s gratulací, přáním příjemného dne a oznámením o obdarování oslavence tréninkem zdarma a proteiňákem zdarma. Z tohoto odběru se lze samozřejmě také odhlásit a trénink a proteiňák si zaplatit.

Audiovizuální záznamy:
Prostory FreshGymů jsou monitorovány kamerami. Kamery slouží výhradně bezpečnostním účelům a jsou umístěny v okolí hlavních vchodů do prostor tělocvičen.
V prostorách tělocvičen je transparentním způsobem informováno o přítomnosti kamerového systému a o osobě zpracovávající dané záznamy, včetně jeho kontaktních údajů dle platné legislativy. Záznamy jsou evidovány 3 pracovní dny.

Provozovatel je povinen v případě úniku osobních údajů do 72 hodin informovat Úřad pro ochranu osobních údajů a zákazníky, jichž se to týká.

3. Vymazání osobních údajů
Údaje, které FreshKruháč o zákazníkovi uchovává a zpracovává může zákazník kdykoliv změnit nebo vymazat, a to po přihlášením do aplikace, v sekci Můj profil, nebo stačí zaslat emailovou zprávu na gdpr@freshkruhac.cz.

4. Závěrečná ustanovení
Veškerá data jsou vedena pouze elektronicky a to v  naší aplikaci (https://app.freshkruhac.cz) a u našeho zpracovatele, u firmy Mailchimp, c/o The Rocket Science Group, LLC
Veškerá data jsou přístupná pouze zaměstnancům, kteří mají právo s těmito údaji nakládat a zpracovateli firmě Mailchimp, c/o The Rocket Science Group, LLC, který ručí za technickou správu těchto dat.