PROVOZNÍ ŘÁD

Tento Provozní řád upravuje vzájemné smluvní podmínky, kterými se řídí právní vztahy mezi níže uvedeným provozovatelem FreshGymu a jeho návštěvníky při poskytování tělovýchovných a sportovních služeb. Provozní řád slouží především k zajištění pořádku, bezpečnosti a ochrany návštěvníků FreshGymu.

Provozovatel:

4Fresh s.r.o. se sídlem Praha 6, Evropská 689/148, 160 00, IČ 24268879, DIČ CZ24268879, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném městským soudem v Praze - oddíl C vložka 199308.

Provozovny:
Ocelářská 17
Praha 9
190 00 

Evropská 689/148
Praha 6
160 00 

Hrusická 2617/3a
Praha 4
141 00

Provozní doba:
Pondělí až sobota 06:00 -12:00
Neděle až pátek  16:00 - 21:00
aktuální rozpis skupinových tréninků na app.freshkruhac.cz

 • 1
  OBECNÁ PRAVIDLA CHOVÁNÍ
  Cvičení v našem gymu je všechny Fresháky, kteří přistoupí na tato základní pravidla:
 1. Návštěvník FreshKruháče je povinen řídit se provozním řádem posilovny a pokyny obsluhy.
 2. Zakoupením (vstupu,permanentky) návštěvník stvrzuje, že byl seznámen a porozuměl znění tohoto řádu a zavazuje se ho dodržovat.
 3. Cvičenec musí dosáhnout věku minimálně 15-ti let. Je-li mladší, je mu vstup do posilovny povolen pouze v doprovodu osoby starší 18 let (rodiče, sourozenci) nebo trenéra. Tato osoba potom přebírá plně zodpovědnost za bezpečí nezletilého cvičence, je povinna se mu neustále věnovat a nenechat jej bez dozoru.
 4. Pro malé děti (do 12 let) je prostředí posilovny nebezpečné a tudíž absolutně nevhodné! Přivede-li však návštěvník posilovny takto malé dítě, je povinen zamezit dítěti, aby se volně pohybovalo v prostoru posilovny.
 5. Přihlášením na trénink ve webové aplikaci na adrese app.freshkruhac.cz klient stvrzuje, že je si vědom, že cvičí na vlastní nebezpečí. Zároveň přihlášením na trénink klient prohlašuje, že je vzhledem ke svému zdravotnímu stavu způsobilý cvičení, bez zranění či nemocí a v případě, že je mu známa nějaká překážka, která by mu pohybově bránila provedení některých cvičení, oznámí tuto neprodleně trenérovi. Trenér na základě poskytnutých informací o zdravotním stavu klienta může klientovi doporučit, aby trénink nedokončil, v krajním případě může trenér klienta vykázat z prostor provozovny.
 6. Před vstupem do posilovny a šaten je každý návštěvník povinen se vyzout. Doporučujeme, aby se okamžitě přezul do vlastní obuvi.
 7. Za boty a jiné odložené osobní věci vedení posilovny nezodpovídá. Cennosti si zákazník uloží na místo tomu určenému, tedy do bezpečnostní schránky na recepci.
 8. Ke cvičení používá každý návštěvník čisté, pohodlné sportovní oblečení a doporučujeme pevnou sportovní obuv! V případě, že tak neučiní, může být obsluhou z posilovny vykázán. Každý cvičenec je povinen mít ručník na cvičení. V případě, že ho nemá, může si ručník zapůjčit u obsluhy. 
 9. Posilovací stroje a náčiní používá cvičenec vždy šetrně, pouze k účelu, pro které jsou vyrobeny. Vždy používá bezpečnostní uzávěry! V případě, že cvičenec používá zařízení i po upozornění trenéra nevhodně, může být z posilovny vykázán! V případě, že cvičenec úmyslně poškodí jakékoliv zařízení posilovny, je povinen způsobenou škodu uhradit! Cvičenec je povinen dbát především bezpečnostních pokynů trenéra nebo obsluhy.
 10. Návštěvník může využít občerstvení baru, přičemž sklenice patří pouze na bar nebo na místo k tomu určené! Návštěvník je povinen prázdné sklenice odevzdat na baru a nenosit s sebou otevřené nápoje do prostor posilovny.
 11. Po ukončení cvičení cvičenec zkontroluje, zda si v prostoru celé posilovny nic nezapomněl ( za věci zapomenuté v posilovně nenese vedení posilovny žádnou odpovědnost) a zaplatí konzumaci u obsluhy.
 12. Nerušit ostatní při tréninku, být slušný a ohleduplný vůči všem návštěvníkům FreshKruháče!
 • 2
  REGISTRACE NA TRÉNINK
 1. Každý má u nás první vstup zdarma, aby nikdo nekupoval zajíce v pytli :) Vyplň formulář a získej svůj vstup zdarma! Každý má právo právě na 1 vstup zdarma. Při opakovaném pokusu o uplatnění nemusí FreshKruháč vstup zdarma uznat. Vstup zdarma je nepřenosný a časově omezen - 30 dní od vyplnění formuláře.
 2. Z tréninku se nelze odhlásit 16h před začátkem. Proč? Je to jednoduché: FreshTrenér, FreshBarman i ostatní Fresháci s tebou počítají. Když se hodinu před trénikem rozhodneš, že se ti nechce jít, tak si pravděpodobně pomyslíš: "vždyt jsem jen 1 z 18. to je ok". Co když si to ale řekne 15 z 18 cvičenců? Prostě s tebou nepočítáme jen my, ale i zbytek FreshBandy. Závisí na tom, zda trénink proběhne! ;)
  Nebo naopak na trénink chce přijít třeba 25 Fresháků, ale trénink je pouze pro 18-20. Pokud tedy zabíráš místo a pak nedorazíš, musíš při příští návštěvě trénink zaplatit :( Pokud máš permici, vstup ti ihned propadne a pokud máš ActivePass budeme po tobě požadovat refundaci 150 Kč.
  Jediná výjimka je, pokud se po tvém odhlášení trénink zcela zaplní. FreshKruháč pak nebude požadovat refundaci. Pokud ale nebude trénink plný, bude FreshKruháč refundaci požadovat.

 3. Pokud je na odpoledním tréninku přihlášeno méně než 5 lidí, trénink se ruší okolo 13:00 (sleduj naší rezervační aplikaci nebo si v nastavení vyplň emailový kontakt a budeme tě informovat). Pokud jsou na tréninku přihlášení 4 a trénink je mezi konajícími se hodinami trénink se neruší.
  Pokud je na ranním tréninku  přihlášeno méně než 5 lidí, trénink se ruší den předem okolo 21:00 (sleduj naší rezervační aplikaci nebo si v nastavení vyplň emailový kontakt a budeme tě informovat )
 4. Platnost permice je 3 měsíce od data jejího zakoupení.
 5. Pokud nemáš permici, nebo ti došla, a opakovaně se nám na trénink přihlásíš, ale nepřijdeš, s lítostí ti zablokujeme účet :( Dokud si nekoupíš permici :)
 • 3
  PRO MAJITELE ACTIVEPASS KARTY
 1. Platí pro tebe stejná pravidla co se týče obecného chování i registrace na tréninky jako pro permicáře
 2. Platí pro tebe pravidla Sodexo Pass Česká republika a. s., která jsi obdržel spolu s ActivePass kartou
 3. Pokud se ti stane, že se přihlásíš na trénink, nedorazíš a blokuješ někomu místo, při příští návštěvě budeme požadovat refundaci ve výši 1 vstupu při 10 vstupové permici, tedy 130,- Kč za každý trénink. Pakliže máš 3 a více takových restů, musíme ti bohužel zablokovat účet, dokud dluh nevyrovnáš
 4. Přihlášením na kterýkoliv náš trénink souhlasíš s těmito pravidly.
 • 4
  ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ DLE GDPR

Obecné informace
Veškeré vaše osobní informace shromažďujeme především pro vaši lepší informovanost v oblasti provozu FreshKruháče, pro lepší orientaci v rozsáhlých službách FreshKruháče, jeho doplňkových aktivitách, ale v neposlední řadě také kvůli vašemu komfortu a bezpečnosti.
Všechny osobní údaje zpracováváme pro jasně a srozumitelně stanovený účel, stanovenými prostředky, stanoveným způsobem, a pouze po dobu, která je nezbytná vzhledem k účelům jejich zpracování a aktivitě zákazníka.

Nakládání s osobními údaji
Ve FreshKruháči zpracováváme tyto osobní údaje: jméno, datum narození, email, audiovizuální záznamy

Osobní údaje zákazníků FreshKruháč nepředává žádné další osobě. Veškeré osobní údaje jsou vedeny naším zpracovatelem, firmou Smartemailing. Údaje, které FreshKruháč o zákazníkovi uchovává a zpracovává může zákazník kdykoliv změnit nebo vymazat, a to po přihlášením do aplikace, v sekci Můj profil.
Souhlas se zpracováním osobních údajů je udělován k těmto účelům:

- informační účely
- provozní účely
- zasílání ebooku
- přání k narozeninám

Zákazník souhlasí s e-mailovým zasíláním obchodních sdělení, novinek, informativních zpráv a provozních upozornění. Svůj souhlas s uchováváním a zpracováváním osobních údajů nebo se zasíláním obchodních sdělení může zákazník kdykoliv odvolat, a to přímo v již výše zmiňované aplikaci nebo tak, že se i může odhlásit z odběru přímo v patičče každého emailu. Nebo stačí zaslat emailovou zprávu na GDPR@freshkruhac.cz.

Datum narození bude FreshKruháč používat výhradně 1x ročně k zaslání emailové zprávy s gratulací, přáním příjemného dne a oznámením o obdarování oslavence tréninkem zdarma a proteiňákem zdarma. Z tohoto odběru se lze samozřejmě také odhlásit a trénink a proteiňák si zaplatit :)

Audiovizuální záznamy
Prostory FreshGymů jsou monitorovány kamerami. Kamery slouží výhradně bezpečnostním účelům a jsou umístěny v okolí hlavních vchodů do prostor tělocvičen.

V prostorách tělocvičen je transparentním způsobem informováno o přítomnosti kamerového systému a o osobě zpracovávající dané záznamy, včetně jeho kontaktních údajů dle platné legislativy.
Záznamy jsou evidovány 3 pracovní dny.